Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ενστάσεις επί τον προσωρινών τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές έως Πέμπτη 08-09-2016
και ώρα 12 .