Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου

Κατά την 26η /09-09-2016 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα  με τα αντικειμενικά μόρια

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας, Χρονοδιάγραμμα