Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΏΝ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΝΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών ΕΑΕ του προγράμματος εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απο την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση Διευθυντή/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου-Συμβούλιο επιλογής ανακοινώνεται η τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Επαναπροκύρηξη θέση Υποψηφίου Δ/ντη-Δ/ντριας νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείου Σάμου


Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και αυτούς οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν σε Σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και έχουν τα νόμιμα προσόντα (όσο αφορά το ωράριο του Δ/ντη, ο Ν.4473/2018 αναφέρει: «…ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου διευθυντή/ διευθύντριας του παραπάνω νεοϊδρυθέν Μουσικού Σχολείου Σάμου, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 11πμ.

Συνημμένα: Προκήρυξη, Αίτηση, Υπ.Δήλ., ΦΕΚ 78/Α/2017ΦΕΚ1890/Β/2017, 

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικων απο Απόσπαση στην Α/θμια

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, η  διάθεση εκπαιδευτικών από Απόσπαση για την Α/θμια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Συνημμένα: Απόφαση

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-2019.


Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένο: Απόφαση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών -Αποσπασεις εντος ΠΥΣΔΕ και απο αλλο ΠΥΣΔΕ- Λειτουργικά υπεράριθμοι-Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥΠ ρ ο σ κ α λ ε ί

τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017 – 2020 και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 03 08 2018, Δήλωση ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Σάμου για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με  την  τοποθέτηση και λήγει στις 31 07 2020 (άρθρο 25 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η τοποθέτηση του Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του νεοϊδρυθέντος ΜΟυσικού Σχολείου Σάμου, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει.
Το ανωτέρω συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών.
Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους υποψήφιους Διευθυντές και να ζητήσουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (συνημμένο 2) είτε με φαξ, είτε με e-mail,  είτε  αυτοπροσώπως  ότι  έλαβαν   γνώση της παρούσας πρόσκλησης.

Συνημμένα: Υπόδειγμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπεύθυνη Δήλωση, Πίνακας εναπ.υποψ.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών

Τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν, λόγω ότι η Α' Φάση των Αποσπάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να αλλάξει  τις προτιμήσεις του,  θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση. Συνημμένα: Λειτουργικά Κενά

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά να γίνουν το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τη με αριθμ. 100933/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα : «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής  χρονιάς », 

καλούνται οι εκπαιδευτικοία) oι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου 
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ * 
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση. 

Λόγω ότι εκκρεμούν οι ανακοινώσεις των αποσπάσεων, δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά. 


Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν. 


Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.


Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.


Καταλυτική ημερομηνία θα ανακοινωθεί με χρονοδιάγραμμα μετά την ανακοίνωση της Α' Φάσης των Αποσπάσεων από το ΥΠΠΕΘ.

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων


Ανακοινώνουμε την πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά, με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, με την υπ’ αριθμ. 10η/30-05-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου.
Ενστάσεις, επί της πρότασης των τοποθετήσεων, μπορούν να υποβληθούν στη Δ/νση Δ.Ε. Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018 και ώρα 13:00.
Συνημμένα: Πρόταση

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Δίνετε παράταση έως την Τετάρτη για 23 Μαίου 2018 και ώρα 12 για τις αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης καθώς και όσοι έρχονται από μετάθεση και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) εώς την Παρασκευή 18-05-2018 και ώρα 13.00μ.μΔεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Πίνακας οργανικών κενών, Αίτηση

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 13.00π.μ.

Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων 

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ρύθμιση οργανικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Δευτέρα 07 Μαΐου μέχρι τη Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική , Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά Κενά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ


Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σάμου ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Σάμου, που αφορά:

1. Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
·         Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Δευτέρα 07-05-2018 μέχρι και Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ..

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική (=επιθυμώ) ή αρνητική (=δεν επιθυμώ) δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, αυτοπροσώπως ή με fax στο 22730 81356 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.sam.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 22730 21342. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..
·         Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από Δευτέρα 07-05-2018 μέχρι και Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Σύμφωνα  με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:
- Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
 - Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.   

2.  Στις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για αναμόρφωση του πίνακα με τα οργανικά κενά (Π.Δ. 50/1996, αρθ.15, παρ.6) (Παρασκευή 11-05-2018).
·         Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από Παρασκευή 11-05-2018 μέχρι και Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, αυτοπροσώπως ή με fax στο 22730 81356 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.sam.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 22730 21342. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. 
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Τετάρτη 16-05-2018 12.00 π.μ.).
·         Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από Πέμπτη 18-05-2018 μέχρι και Δευτέρα 21-05-2017 και ώρα 11:00μ.μ.
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων, μετά την επανεξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 12.30π.μ.).

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.


Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των Υπεύθυνων Τομέων και του Υποδιευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Σάμου έως τη λήξη του διδακτικού έτους, 30-06-2018 για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

Συνημμένα: Απόφαση