Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικων απο Απόσπαση στην Α/θμια

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, η  διάθεση εκπαιδευτικών από Απόσπαση για την Α/θμια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Συνημμένα: Απόφαση

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-2019.


Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένο: Απόφαση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών -Αποσπασεις εντος ΠΥΣΔΕ και απο αλλο ΠΥΣΔΕ- Λειτουργικά υπεράριθμοι-Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥΠ ρ ο σ κ α λ ε ί

τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017 – 2020 και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 03 08 2018, Δήλωση ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Σάμου για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με  την  τοποθέτηση και λήγει στις 31 07 2020 (άρθρο 25 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η τοποθέτηση του Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του νεοϊδρυθέντος ΜΟυσικού Σχολείου Σάμου, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει.
Το ανωτέρω συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών.
Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους υποψήφιους Διευθυντές και να ζητήσουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (συνημμένο 2) είτε με φαξ, είτε με e-mail,  είτε  αυτοπροσώπως  ότι  έλαβαν   γνώση της παρούσας πρόσκλησης.

Συνημμένα: Υπόδειγμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπεύθυνη Δήλωση, Πίνακας εναπ.υποψ.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών

Τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν, λόγω ότι η Α' Φάση των Αποσπάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να αλλάξει  τις προτιμήσεις του,  θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση. Συνημμένα: Λειτουργικά Κενά