Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ' αμοιβήΕνημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή πως, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26/τ.Α΄/2007), πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για τη χορήγηση σχετικής άδειας από το ΠΥΣΔΕ Σάμου:

  • Η άδεια χορηγείται για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου
  • Πρέπει το έργο να είναι συμβατό με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού
  • Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας/εργοδότης στον οποίο θα απασχολείται ο εκπαιδευτικός
  • Πρέπει να αναφέρεται η χρονική περίοδος απασχόλησης του εκπαιδευτικού καθώς και το σύνολο των ωρών απασχόλησης. [ Σε κάθε περίπτωση, η άδεια θα αφορά την τρέχουσα σχολική χρονιά και μόνο, και κατά συνέπεια θα λήγει το αργότερο την 31η του Αυγούστου του τρέχοντος σχολικού έτους. ]
  • Πρέπει το έργο να μην παρεμποδίζει με κανένα τρόπο την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο ή όποια άλλα καθήκοντα ασκεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά)
  • Πρέπει το έργο να μην προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος του εκπαιδευτικού με το συμφέρον της Υπηρεσίας
  • Πρέπει το έργο να μην προσβάλλει το κύρος της Υπηρεσίας του
  • Πρέπει να προσκομιστούν τυχόν απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του φορέα απασχόλησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν ώστε η αίτησή τους προς το ΠΥΣΔΕ Σάμου να είναι  πλήρης όσον αφορά τις παραπάνω προϋποθέσεις, προκειμένου να διευκολύνουν και το έργο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.