Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Κατά την 24η /06-10-2015 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ταξινομημένος ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά. 
  •  πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.  

 Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα : Απόφαση, Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, Πίνακας αντικειμενικών μορίων.